با قلمی در دست مینویسم شکر پروردگارم را که چه زیبا آفرید فصل بهار را ، فصلی پر از مهر و مهربانی با بوی عطر گل و صدای آواز پرندگان و لطافت برگهای درختان....

صفحات