| پنج شنبه 1402/07/06
نام و نام خانوادگی: مصطفی پور محمدی
سمت: مدیر عامل
شماره تماس: ۰۹۰۵۳۴۰۶۰۰۰
نام و نام خانوادگی: ناصر غدیری اشکذری
سمت: مدیر فنی، حمل و نقل و امور شعب
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۶۵
نام و نام خانوادگی: حامد اسکندرلو
سمت: مدیر منابع انسانی
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۶۸
نام و نام خانوادگی: مجتبی نادری
سمت: مدیر مالی
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۶۳
نام و نام خانوادگی: حسین مصطفوی
سمت: مدیر بازرسی و امور مدیران
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۶۷
نام و نام خانوادگی: حجت اله محمدی
سمت: مدیر حقوقی
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۱۶۱
نام و نام خانوادگی: محمدرضا سلطانی
سمت: مدیر پشتیبانی
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۶۹
نام و نام خانوادگی: حسین فرح بخش
سمت: مدیر دفترمدیرعامل
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۶۱
نام و نام خانوادگی: سیدمحمدرضا موسوی
سمت: مدیر طرح و برنامه
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۶۴
نام و نام خانوادگی: کاوه کاظمی خواه
سمت: مدیر بازرگانی
شماره تماس: ۹۰۵۳۴۰۶۰۷۰