وقتیکه یه پشتوانه خوب داشته باشه از هر نظر خیالت راحته